تکمیل صفحه دپارتمان فراگیر در سایت

با توجه به نسخه بتا بودن سایت، مقرر گردید صفحات در هر دپارتمان به ترتیب الویت اماده سازی و بارگزاری گردد و خوشحالیم به اطلاع برسانیم که صفحه دپارتمان فراگیر آماده گردید.

Leave a Reply