ساعت پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 17
تلفن تماس: 36689100-031
فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

طرح فراگیر دانشگاه دولتی پیام نور

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)

مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)

مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)

مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی صنایع(مدیریت مهندسی)

مهندسی صنایع(مدیریت مهندسی)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی عمران (ساخت)

مهندسی عمران (ساخت)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی عمران (مدیریت سازه)

مهندسی عمران (مدیریت سازه)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی معماری

مهندسی معماری

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
پژوهش هنر

پژوهش هنر

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
بیوشیمی

بیوشیمی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
شیمی (کلیه گرایش ها)

شیمی (کلیه گرایش ها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مشاوره( کلیه گرایش ها)

مشاوره( کلیه گرایش ها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
آسیب شناسی و حرکت اصلاحی

آسیب شناسی و حرکت اصلاحی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حسابداری

حسابداری

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
برنامه ریزی درسی (برنامه درسی)

برنامه ریزی درسی (برنامه درسی)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
الهیات و معارف اسلامی(علوم قرآن وحدیث)

الهیات و معارف اسلامی(علوم قرآن وحدیث)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
فیزیولوژی ورزشی(تندرستی)

فیزیولوژی ورزشی(تندرستی)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
علوم سیاسی

علوم سیاسی

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی عمران(راه و ترابری)

مهندسی عمران(راه و ترابری)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی مکانیک(کلیه گرایشها)

مهندسی مکانیک(کلیه گرایشها)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)

مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
طراحی شهری

طراحی شهری

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
مهندسی برق( مدارهای مجتمع الکترونیک)

مهندسی برق( مدارهای مجتمع الکترونیک)

1,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر