اهمیت نور در معماری ایرانی

اهمیت نور در معماری ایرانی

برای تبیین اهمیت نور در معماری ایرانی اگر به تاریخچه ی آن رجوع کنیم؛در ایران جدال بین نور و تاریکی ، خوبی و بدی همواره مهم و با ارزش بوده است. تحول احساس اسطوره ای از فضا همیشه با درک تفاوت...
مراحل مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی

مراحل مدیریت ریسک در بورس و بازارهای مالی

مدیریت ریسک چگونه انجام می‌شود؟ معمولا فرآیند مدیریت ریسک در بازارهای مالی شامل 5 مرحله است: مشخص کردن اهداف، تشخیص ریسک‌ها، ارزیابی ریسک، تعریف کردن واکنش‌ها و نظارت. با توجه به نوع ...

موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان موسسه آموزش عالی دانش پژوهــان