اصل جریان قواعد عمومی بر مبادلات فضای مجازی

اصل جریان قواعد عمومی بر مبادلات فضای مجازی

اگر چه قواعد عمومی برمبادلات فضای مجازی نیز حاکم است ولی به واسطه ماهیت خاص آن، قوانین ویژه ای در خصوص این حوزه وضع شده است که در صورت تعارض این قوانین ویژه با قواعد عام، قواعد خاص این حوزه حاکم بر آن موضوع خواهد بود از جمله قانون تجارت الکترونیکی 1382، قانون جرائم رایانه ای 1388، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379، آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، آیین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای، آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاهی اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی ایران، آیین نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی (در خصوص امضای الکترونیکی)، آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی (در خصوص حق انصراف).