اصول اخلاق حسابداری

اصول اخلاق حسابداری

لازمۀ دستیابی به اهداف حرفۀ حسابداری توسط حسابداران حرفه ای، پایبندی به اصول بنیادی اخلاقی حسابداری است.

هریک از انجمن های حرفه ای حسابداری، اصول اخلاقی خاص خود را تدوین می نمایند که شبا هت های زیادی به هم داشته و همگی کارآمدی، قابلیت اعتماد، حرفه بودن و اعتبار خدمات حسابداری را تاًمین می نمایند.

اصول اخلاق حسابداری که کم و بیش مورد اتفاق نظر همه انجمن های حرفه ای حسابداری بوده و رعایت آن ها، موجب تاًمین اهداف این حرفه می گردد به شرح زیر است:

الف) درستکاری: حسابدار حرفه ای در انجام خدمات حرفه ای خود باید درستکار باشد.

ب) بی طرفی: حسابدار حرفه ای باید بی طرف باشد و نباید اجازه دهد هیچ گونه پیش داوری، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بی طرفی اورا در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند.

ج) صلاحیت و مراقبت حرفه ای: حسابدار حرفه ای باید خدمات حرفه ای را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وی همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه ای خود را در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد؛ خدمات وی به گونه ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می شود.

د) راز داری: حسابدار حرفه ای باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحب کار یا کارفرما، استفاده و یا افشاء کند؛ مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسؤولیت افشای آن را داشته باشد.

هـ) رفتار حرفه ای: حسابدار حرفه ای باید به گونه ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه ای او سازگار باشد و از انجام اعمالی که اعتبار حرفه او را مخدوش می کند، بپرهیزد.

و) اصول و ضوابط حرفه ای: حسابدار حرفه ای باید خدمات حرفه ای را مطابق اصول و ضوابط حرفه ای مربوط انجام دهد وهمچنین درخواست های صاحب کار یا کارفرمای خود را به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری، بی طرفی و نیز استقلال حسابداران حرفه ای مستقل، سازگار باشد.

نظرات کاربران