اطلاعیه اعلام همکاری آموزشی

اطلاعیه اعلام همکاری آموزشی

اطلاعیه اعلام همکاری آموزشی

بدین وسیله به اطلاع عموم جامعه می رساند براساس قرارداد شماره 304-ص از سال 1397 موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در همکاری دو جانبه ای با دانشگاه پیام نور استان تهران دوره های آموزش مجازی را به صورت مشترک برگزار می نماید.

این دوره ها جهت ارتقاء دانش تخصصی، کاربردی ومهارتی متقاضیان برگزار می گردد.

لذا ازکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر مخاطبین واجد شرایط دعوت به عمل می آید دردوره های متنوع آموزشی  که به صورت آموزش مجازی برگزار می گرددثبت نام نمایند، در پایان دوره های مذکور به دانش آموختگان گواهینامه پایان دوره آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور اعطا می گردد.

نمونه گواهینامه پایان دوره:

 

نمونه گواهینامه 1

نمونه گواهینامه 2