اطلاعیه تذکرات مهم برگزااری آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

اطلاعیه تذکرات مهم برگزااری آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت
 • تذکرات مهم:
 • تاریخ برگزاري آزمون کتبی سال 1401 روز جمعه مورخ 1401/02/23 برگزارگردید. پیش بینی میشود سال 1402 نیز تاریخ آزمون در همین بازه اعلام شود که به محض اطلاع رسانی از طریق همین سایت متعاقبا اعلام خواهد شد.
 • بر اساس آیین نامه مرکز آزمون دو مرحله اي میباشد و عدم حضور در جلسه آزمون، کتبی و شفاهی، در زمان تعیین شده به هر علت که باشد، انصراف از تقاضا تلقی می شود و حقی به داوطلب غایب تعلق نمیگیرد.
 • کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبتنام اینترنتی حمل بر صحت می باشد و مدارك بارگذاري شده پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی از پذیرفته شدگان براي مرحله دوم آزمون دعوت خواهد شد. ثبتنام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی مؤثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت پرونده متقاضی در هر مرحله که باشد، کأن لم یکن تلقی شده و از آنجا که ثبت نام وي با اطلاعات غلط صورت گرفته، حقی برایش ایجاد نکرده و پرونده وي مختومه میگردد. هیچ وجهی از وجوه دریافتی نیز به وي مسترد نخواهد شد.
 • به ثبت نامهاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • وجه پرداختی صرفاً براي شرکت در آزمون کتبی دریافت میشود و پرداخت هزینه شرکت در سایر مراحل ارزیابی نیز بر عهده داوطلبان است.
 • داوطلب باید در تاریخ اعلام شده نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان، در محل حوزههایی که براي او تعیین می شود(که ممکن است لزوماً شهرستان محل اقامت وي نباشد) حضور یافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.
 • داوطلبان براي اخذ پروانه وکالت علاوه بر کسب حد نصاب نمره و رتبه در آزمون کتبی و پذیرش در آزمون شفاهی، باید سایر شرایط مندرج در قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آنها را دارا باشند و در نهایت مطابق ماده 9آیین نامه اجرایی مرکز صلاحیت داوطلبان توسط هیات تعیین صلاحیت رد یا تایید خواهد شد، ضمن آن که آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبتنام در آزمون، بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز شرایط طبق قوانین مذکور، متوجه ایشان خواهد بود قبولی در هر یک از مراحل هیچگونه حقی براي داوطلبان ایجاد نمی شود.
 • پذیرفته شدگان پس از تأیید صلاحیت توسط هیات تعیین صلاحیت مرکز به کارآموزي معرفی مـیشـوند. این افراد موظفند به مدت 18ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست مطابق با قوانین و مقررات حاکم به کارآموزي و وکالت در برخی دعاوي بپردازند. کارآموزان پـس از طـی موفقیـتآمیـز دوره کارآموزي و قبولی در ارزیابیهایی حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک میشوند.
 • درصورت تأخیر غیرموجه بیش از یکسال در مجموع مراحل کارآموزي و تحلیف، قبولی آنان کأن لم یکن خواهد شد. مرجع تشخیص موجه بودن غیبت، این مرکز میباشد.
 • کلیه اطلاع رسانیها اعم از اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان و مکان آزمون، اعلام نتیجه آزمون، زمان ثبتنام حضوري قبولشدگان آزمون کتبی، زمان مصاحبه شفاهی و سایر مراحل از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: www.azmoon.orgو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی: www.23055.irانجام خواهد شد. درصورت عدم اطلاع متقاضی از هر یک از مراحل مذکور، مسئولیت آن متوجه وي است و هیچگونه حقی براي تکرار هیچ یک از مراحل فوق براي او نخواهد بود.
 • این مرکز نیز هیچگونه تعهدي براي تکرار مراحل گذشته نخواهد داشت.
 • درخواست استفاده از سهمیه ایثارگري فقط در زمان ثبتنام اولیه امکانپذیر بوده و بعد از آن هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد شد.
 • ویرایش اطلاعات ثبتنام اعم از ثبت سهمیه ایثارگري، تغییر استان محل خدمت و... پس از پایان مهلت ثبت نام به هیچ وجه مقدور نمیباشد و مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده داوطلب میباشد.
 • تذکر مهم:
 • با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلی، درخصوص ثبت اشتباه اطلاعات ثبت نامی، که این موضوع اکثراً براي داوطلبانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد داوطلب حتماً اقدام به کنترل اطلاعات ثبتنامی نماید. بدیهی است مسئولیت ثبت اطلاعات اشتباه بر عهده داوطلب می باشد.
 • آزمون مرحله اول به شیوه کتبی چهارجوابی و در مرحله دوم به صورت مصاحبه شفاهی خواهد بود.
 • تشخیص معتبر بودن کلیه مدارك و گواهیهاي داوطلب با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خواهد بود.
 • هنگام ثبت نام باید اصل مدارك مورد نظر فقط اسکن و در درگاه اطلاعرسانی دانشگاه آزاد به نشانی: www.azmoon.orgدر محل پیش بینی شده بارگذاري شود.
 • تذکر: ارسال اصل یا تصویر هیچ یک از مدارك یادشده به مرکز تا زمان اعلام نتیجه مرحله اول آزمون ضرورت ندارد
 • همه قوانین و مقررات داخلی مرکز براي تمام داوطلبان و پذیرفته شدگان لازم الاتباع است و تغییرات آتی در قوانین و مقررات به منزله سلب حق مکتسبه نبوده و رعایت آنها نیز الزامی خواهد بود. کلیه داوطلبان نیز موظف هستند دستور العمل ها و آیین نامه هاي مرتبط با مرکز علی الخصوص آیین نامه اجرایی مرکز ماده 187قانون برنامه توسعه مصوب 1397/11/27و دستورالعمل کارآموزي وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مصوب 1399/02/02را مطالعه نمایند.
 • قبولی داوطلب در آزمون کتبی یا شفاهی در صورت عدم احراز شرایط مندرج در قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مرتبط با مرکز، هیچگونه حقی مبنی بر پذیرش وي ایجاد نمی کند.
 • ضرورت دارد که داوطلبان تا پایان مراحل مختلف این آزمون، مطالب مندرج در سایت مرکز را به نشانی: www.23055.irو صفحات مرکز در شبکه هاي اجتماعی پیوسته پیگیري و مطالعه کنند.
 • عدم توجه به اطلاعیه هاي مرکز در فرآیند جذب و عدم پیگیري از سوي داوطلب در تمام مراحل به منزله انصراف بوده و هیچگونه عذري در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.
 • داوطلبانی که داراي معلولیت(کم بینایی یا نابینایی) و (ناتوانی جسمی- حرکتی از ناحیه دست می باشند )صرفاً جهت استفاده از منشی در آزمون گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از  قسمت مربوطه سیستم ثبت نام ارسال نمایند. مفروض است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 هیچ گونه سهمیه فوق العاده هاي براي پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی براي فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.
 • آن دسته از متقاضیانی که شرایط لازم براي اخذ پروانه وکالت را ندارنـد، جهـت کسـب آمـادگی و ارزیـابی علمی خود می توانند در آزمون شرکت کنند و هیچ گونه حقی براي آن ها ایجاد نمیکند.
 • صرفاً داوطلبان که در زمان ثبت نام داراي پروانه وکالت یا کـارآموزي هسـتند مجـاز بـه ثبـت درخواسـت انتقالی (تغییر حوزه)می باشند.
 • تبصره: داوطلبان آزمون سال هاي گذشته که پروانه کارآموزي یا وکالت ندارند به هیچ عنوان تا قبل از صدور پروانه اجازه ثبت درخواست انتقالی(تغییر حوزه) را ندارند.
 • تبصره: متقاضیان انتقالی الزاماً باید قسمت مربوط را در فرم ثبت نام را تکمیل نمایند و هر گونـه درخواسـت فیزیکی و کتبی دیگر بلا اثر خواهد بود.
کلیه داوطلبان موظف اند موارد مندرج در دفترچه راهنماي آزمون را مطالعه نماینـد. مسـئولیت مشـکلات بعدي ناشی از عدم اطلاع از ضوابط درج شده بر عهده داوطلب خواهد بود.

 

نظرات کاربران