افزایش تغییرات در حسابرسی داخلی

افزایش تغییرات در حسابرسی داخلی

طی سال های اخیر شاهد افزایش تدریجی میزان فعالیت‎های حسابرسی داخلی که بواسطه تحول و ابتکارات نوآورانه صورت پذیرفته هستیم، که البته برخی از این تغییرات به علت تغییر الگوهای کاری ناشی از همه‌گیری کرونا، به حسابرسی داخلی وادار شده است. این در حالی است که این تغییرات به یاری حسابرسی داخلی آمده تا ازین طریق آن را به چرخه‎ای قابل مشاهده و ارزشمند در سازمان‌ها تبدیل کند. حدود سه چهارم (هفتاد و چهار درصد) از مدیران حسابرسی که توسط شرکت مشاوره جهانی «پروتیویتی» مورد بررسی قرار گرفتند، بر این باورند که بخش حسابرسی داخلی آنها در حال تکمیل یا انجام ابتکارات مربوط به تغییرات و نوآوری است. همچنین هفتاد درصد از آنها اظهار داشته‌اند که تمرکز بر چنین تغییراتی در سال گذشته افزایش داشته است. با وجود اینکه، این درصد در میان سازمان‌های بزرگ‌تر بیشتر است، اما داده‌های «پروتیویتی» نشان می‌دهد حتی اکثریت واحدهای کوچک‌تر نیز به انجام این تغییرات حسابرسی داخلی متعهد شده‌اند. علاوه بر رهبری تغییرات و نوآوری‌‎ها، پنجاه و دو درصد از کسانی که عنوان مدیر اجرایی یا مدیر حسابرسی را دارا هستند، اعتقاد دارند چنین تغییراتی بازدهی متوسط و حتی رو به بالایی در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. این تغییرات می‌تواند به رشد عملکرد و سطح بلوغ فعالیت حسابرسی داخلی شرکت ها کمک کند. همچنین در برخی سازمان‌ها برای ایجاد این بلوغ نیاز به کار بیشتر وجود دارد.

نظرات کاربران