امکان برداشت بخشی از وجه چک

امکان برداشت بخشی از وجه چک

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده می تواند با تحویل اصل چک، همان مبلغ موجود را برداشت نماید و برای مابقی طلب خویش از بانک رسید دریافت کند که رسید اخیر مشابه همان گواهی عدم پرداخت است و گواهی اخیر جانشین اصل چک بابت طلب باقی مانده است، گفتنی است مطابق ماده 5 قانون صدور چک، بانک مکلف است به تقاضا دارنده، وجه موجود در حساب را پرداخت نماید، اگر چه در عمل برخی از بانک ها در موارد کسری موجودی از اعلام موجودی حساب صادرکننده خودداری می کنند که این امر خلاف ماده 5 قانون صدور چک است زیرا لازمه تصمیم گیری دارنده چک است، بدیهی است که اگر موجودی کافی باشد متصدی بانک نباید موجودی را به اشخاص ثالث اعلام کند زیرا این مغایر تعهد به رازداری است ولی در صورت کسری موجودی باید موجودی به دارنده چک اعلام و در صورت درخواست به وی پرداخت شود در صورت امتناع بانک، دارنده می تواند موضوع را به رییس شعبه بانک و در صورت عدم حل موضوع، به واحد بازرسی بانک گزارش کند.

نظرات کاربران