اهمیت نوشتن توافقات

اهمیت نوشتن توافقات

بهتر است طرفین قرارداد، توافقات خویش را (مکتوب) کنند، کتابت فواید متعددی دارد از جمله اینکه بیانگر میزان جدیت اشخاص در اجرای تعهدات است، گاه از سو تفاهم ها جلوگیری می کند، گاه مانع فراموشی توافق است و هم چنین بهترین دلیل برای اثبات واقعیت است، به همین دلیل گفته می شود: (نوشته بهترین شاهد است) به عنوان مثال در قرار داد های فروش ملک با سند عادی رایج است که بندی در خصوص زمان مکان تنظیم سند رسمی ذکر می شود و گاه فروشنده با خریدار تماس گرفته و تقاضا دارد که به علت آماده نشدن اسناد لازم جهت تنظیم سند رسمی، یک روز دیرتر در دفترخانه حاضر شود و خریدار نیز این تقاضای شفاهی و تلفنی را می پذیرد اما فروشنده بر خلاف توافق جدید، در همان تاریخ مندرج در مبایعه نامه در دفترخانه حاضر شده و به علت عدم حضور خریدار، از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کرده و به استناد ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد، اظهارنامه فسخ برای خریدار ارسال می کند، موضوع اخیر در جایی که ملک افزایش قیمت ناگهانی داشته و فروشنده خود را زیان دیده می بیند بیشتر اتفاق می افتد بنابراین بهتر است که هر گونه تغییر در زمان یا مکان دفترخانه در پشت مبایعه نامه کتبا درج شده و به امضای طرفین برسد حتی اگر فروشنده قصد فریب هم نداشته باشد نوشتن این تغییر ضرروی است زیرا اگر فروشنده در تاریخ جدیدی که شفاها توافق شده حاضر نشود حضور خریدار هم فایده ای ندارد و وی نمی تواند گوهی عدم حضور دریافت کند چرا که در تاریخ مندرج در مبایعه نامه عادی در دفترخانه حاضر نشده است و ادعای خریدار مبنی بر توافق شفاهی و تغییر تاریخ نزد سر دفتر ملاک عمل نخواهد بود.

نظرات کاربران