اهمیت پرداخت غیرنقدی و سنوات برای کارفرمایان

اهمیت پرداخت غیرنقدی و سنوات برای کارفرمایان

پرداخت غیر نقدی و سنوات دو مقوله نسبتا جذاب برای کارفرمایان محسوب می شوند زیرا سنوات مشمول بیمه و مالیات نمی شود به شرط اینکه پرداخت شود، عبارت دیگر می شود مازاد حداقل قانونی سنوات پرداخت کرد ولی امکان ذخیره کردن آن در حساب ها ( از نظر مالیاتی) وجود ندارد، منظور از ذخیره کردن این است که به عنوان طلب در صورت های مالی برای کارگر شناسایی شود ولی پرداخت نشود در این صور باید مالیات مازاد بر حداقل قانونی پرداخت شود اما اگر ده برابر حداقل قانونی، سنوات پرداخت شود از بیمه و مالیات معاف است، همچنین مزایای غیرنقدی تا دو دوازدهم معافیت سالانه از مالیات معاف است ولی مازاد مشمول مالیات است مگر اینکه تا سقف معافیت سالانه باشد.

نظرات کاربران