با شرکت در دوره dba مشاورحقوقی برگ برنده در دستان شماست

با شرکت در دوره dba مشاورحقوقی برگ برنده در دستان شماست

با شنیدن عبارت حقوق اولین چیزی که به ذهن ما می رسد، جرم و جنایت، پلیس، دادگاه و قاضی و زندان است. اما حقوق، موضوعی فراتر از مسائل مربوط به جرم و جنایت می باشد.  برای مثال موضوعاتی مانند کسب و کار، اقتصاد، مسائل مالی شخصی، محیط زیست، سیاست، حقوق بشر، روابط بین الملل، ازدواج و تشکیل خانواده، تولد فرزند، انحصار وراثت و بسیاری موضوعات دیگر هم می توانند جنبه حقوقی داشته باشند. در نتیجه می توان گفت حقوق تمامی وجوه مختلف زندگی را در بر می گیرد.  علم حقوق همیشه به دو بخش عمومی و خصوصی دسته بندی می شود. اما آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود، این است که مدیریت عالی کسب و کار یا DBA حقوق عمومی به کلیت جامعه توجه دارد. در صورتی که MBA حقوق خصوصی بیشتر افراد را در بر می گیرد.  از سوی دیگر مدیریت نیز تمامی اصولی را که یک مدیر برای اداره و رهبری یک کسب و کار باید بداند در بر می گیرد. بسیاری از اهداف مدیریتی جنبه قانونی دارند و برای رسیدن به آنها ضروری است که مدیر با مفاهیم حقوقی و موانع یا محدودیت های قانونی آن آشنایی داشته باشد. برای اینکه بتوانیم در سازمان های خود شاهد مدیرانی موفق باشیم که همیشه در دعاوی حقوقی برگ برنده را دردست دارند، لازم است زمینه را برای آموزش این مدیران آماده کنیم. اینجاست که به اهمیت برگزاری دوره های مدیریت عالی کسب و کار و یا حقوق عمومی پی می بریم. 

دوره مشاور حقوقی در موسسه دانش پژوهان تحت دو عنوان dba مشاور حقوقی و mba مشاور حقوقی برگزار می شود .

نظرات کاربران