بین مد و لباس مبدل مرز باریکی وجود دارد

بین مد و لباس مبدل مرز باریکی وجود دارد
به شکل سنتی، مد بر شخصیت و درون فرد تاکید دارد، در حالی که فلسفه پوشیدن لباس مبدل این است که شخص را به فردی متفاوت از خود طبیعی اش تبدیل کند. هنگامی که یک لباس پیرو مد تلاش دارد تغییراتی فراتر بر جای گذارد نقدها اغلب آن را با برچسب (شبه مبدل) رد می کنند. در سال های اخیر، با تاثیر از تئوری پست مدرنیسم این فرضیه از محبوبیت بالایی برخوردار است که هیچ چیز وجود واقعی ندارد، تنها تصویری از واقعیت، موجود است بنا به این دیدگاه همه چیز، بدلی از واقعیت است حتی لباس های رایج و متداول اما در این مرز باریک طراحان و پوشندگان مد باید کاملا از خطرات مخالفت ها و شرمندگی هایی که ممکن است با آن مواجه شوند، آگاه باشند.