تمرکز بر 20 درصد برتر خودتان

تمرکز بر 20 درصد برتر خودتان

تمرکز و دقت بر روی کارها و فعالیت ها راز تمام قدرت های شخصی، خوشبختی و موفقیت است. تمرکز یعنی انجام کار کمتر نیاز به حضور کم رنگ تر. دقت نظر می تواند کمترین ها با به بیشترین تبدیل کند. تنها معدودی از افراد بر روی کارهایشان تمرکز می کنند، و به این طریق زندگی و آینده خود را مدیریت می کنند و همچنین تمرکز کردن کار بسیار راحتی ست. تمرکز می تواند شخصیت افراد را که همان جوهر وجود آدمی ست، به بالاترین درجه برساند.

تمرکز و شخصیت زندگی را آسان تر می کنند

دنیای مدرن برما چیره شده است. همیشه چیزهای زیادی را با خود حمل می کنیم.بی شمار تصمیم های کوچک می گیریم. واقعا زیاده روی نیست؟ چه چیزی آسان تر از اینکه یکبار برای همیشه تصمیم های بزرگ بگیریم!

پس از اخذ تصمیم های بزرگ، زندگی بسیار راحت تر خواهد بود:

به چه کسی یا چه کاری بیش از همه بها می دهید؟

چه جور آدمی هستید و می خواهید به کجا برسید؟

کدام توانی ها، احساسات و قابلیت ها در شما قوی تر هستند؟

آیا می خواهید شریک زندگی داشته باشید؟ چه کسی؟

می خواهید فرزندانی داشته باشید؟

آیا می خواهید شهرتی برای خود رقم  بزنید؟ در چه زمینه؟

آیا می خواهید خود استغال باشید؟ در چه زمینه ای؟

آیا می خواهیدچیزی خلق کنید که مورد توجه و لذت مردم باشد؟

تمام این ها گلچین شده اند. وقتی سعی می کنیم سوالاتی نظیر این ها را پاسخ دهید، بدون احساس خجالت از یک دوست خوب یا مشاور کمک بگیرید.

تمرکز شک و دودلی را از بین می برد و موتور محرک اعتماد به نفس و قدرت می باشد. تردید های ما خائنین به ما هستند و با ابزار ترس و بی ارادگی ما را از آنچه که می بایست به دست آوریم دور می کنند.

و برعکس ذهن ناخود آگاه برگزیده عمل می کند. وقتی شما به طور عمیق به موضوعی توجه می کنید، ذهن یادداشت بر می دارد. هرگز ضعیف عمل نمی کند و پیام ها را با هم قاطی نمی کند. هنگامی که روی موضوعی تمرکز می کنید ذهن ناخود آگاه بهترین عملکرد را خواهد داشت؛ بنابراین حتی کم هم زیادی ست.

تمزکز و شخصیت ما را خوشحال می کنند

نشاط در بطن ما وجوددارد و در بیرون از ما قرار ندارد. شادی و خوشبختی امری درونی است. این طرز فکرو احساسات ما به علاوه ذهنیت ما درباره خودمان است که ما را خوشحال می کند. احترام به خود و شور درونی برای ما خوشحالیی و شور و حال به همراه می آورد.

احساسات خلاقانه موجب قدرت و دانش بیشتر بشر می شود. این احساسات حاصل از اهمیت دادن، توجه، تمرکز، رویاپردازی مداوم و علاقه حقیقی به خلق کردن حاصل می شود.

نظرات کاربران

  نیما
( 1402/08/18 - 09:46 )
مطالب عالی
  هانی
( 1402/09/03 - 18:22 )
تست
  نیما
( 1402/08/26 - 20:26 )
مطالب عالی