تنوع حسابداری

تنوع حسابداری

درحالی که نقش اصلی حسابداران تهیه تصویری از وضعیت و عملکرد مالی یک سازمان است، آن ها نقش های دیگری را نیز مثل حسابرسی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، برنامه ریزی مالی و مشاوره مالی ایفا می نمایند.

ایفای همه این نقش ها، بویژه مشاوره مالی و برنامه ریزی مالی، موجب گردیده تا حرفه حسابداری از یک حرفه سنتی، که بیشتر نقش گزارشگری و حسابرسی را به عهده داشت، به سمت و سوی حرفه کارآفرینی مشاوره، طراحی و برنامه ریزی مالی حرکت نماید.

بسیاری بر این عقیده اند که این دگرگونی منجر به ایجاد بحران برای حسابداران شده است. موارد تخلف شرکت های إن رون و آندرسن برخی از این مشکلات را آشکارتر نمود. در نتیجه حسابداری در دنیا دیگر همچون گذشته، یک حرفه قابل اتکا و معقول به نظر نمی رسد، بلکه هم اکنون در بحران های اخلاقی به سر می برد و قابلیت اعتماد و اعتبار آن زیر سؤال رفته است.

نا گفته نماند که دردنیای پیشرفته امروز، هنوز از حسابداران برای تهیه گزارش های مالی و اظهارنامه مالیاتی استفاده می شود، اما کار حسابرسی که قلب حرفه حسابداری است به خاطر استفاده ناصیح و غلط از آن، از حرفه حدف یا تقریباً بی استفاده گردیده است. این در حالی است که جامعه به گزارش های حسابرسی درست و صحیح نیازمند است. اگر ارائه این گزارش ها سودمند نباشد، یکی از وظایف بزرگ حسابداری که همان حسابرسی است رها می گردد. به هر حال این خلاء باید با انجام خدمات حسابرسی با رعایت الزامات اخلاقی یک حسابرسی حرفه ای پر گردد.

نظرات کاربران