حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست

حسابرسی تامین اجتماعی عبارت است از پرداختن به دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت ها از قبیل شرکت (بازرگاین، صنعتی و ...) دبریا پرداختن به حساب های هزینه ای، در این سازمان می توان پرونده تشکیل داد سپس کد کارگاهی گرفت، به این فرایند حسابرسی بیمه تامین اجتماعی می گویند.

در بعضی مواقع با گرفتن مدارک و اسناد شرکت ها (بازرگانی و صنعتی و...) از دفاتر قانونی، انجام بازرسی در بعضی مواقع در موسسات حسابرسی انجام می شود.

به طور کلی حسابرسی تامین اجتماعی به منظور رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت هایی که دارای پرونده در تامین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند، توسط سازمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی انجام می گیرد. در حسابرسی بیمه تامین اجتماعی، اسناد مالی کارگاه ها که مرتبط با حساب های هزینه ای هستند، مورد بررسی قرار می گیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند. حسابرسی بیمه معمولا در دوره های چند ساله انجام می گیرد.

قانون تامین اجتماعی در ارتباط با حسابرسی بیمه بیان می کند:

تمامی کارفرمایان موظف هستند، در هنگام مراجعه بازرس سازمان برای حسابرسی تامین اجتماعی تمامی صورت های مالی حقوقی، دفاتر و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

بازرسان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی می توانند از تمام یا بخشی از مدارک و اسناد رونوشت یا عکس تهیه نمایند: همچنین می توانند اطلاعات لازم خود را از تمامی روسا، کارمندان، کارگران کسب نمایند.

نتیجه بازرسی تامین اجتماعی نیز حداکثر ظرف یک یا دو ماه به کارفرمایان اعلام می گردد.