حمایت از مالکیت ادبی و اسرار تجاری در فضای مجازی

حمایت از مالکیت ادبی و اسرار تجاری در فضای مجازی

اثری که در فضای غیرمجازی تحت حمایت است (نظیر کتاب) در فضای مجازی و الکترونیکی نیز تحت حمایت است: بنابراین انتشار آثار دیگری در فضای مجازی هم نقض حقوق مالکیت فکری پدید آورنده محسوب می گردد (ماده 62) علاوه بر این، اسرار تجاری (Trade secrets) در قالب الکترونیکی از حمایت بیشتری نسبت به اسرار تجاری غیر الکترونیکی برخوردار بوده و به صورت یک قاعده عام تحت حمایت قرار دارند و نقض اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی جرم محسوب شده (ماده 64) و متخلف به حبس از 6 ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد (ماده 75) اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام هایی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال این ها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن ها شده است (ماده 65).

نظرات کاربران