رشته های امتحانی دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

رشته های امتحانی دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

متقاضیان حائذ شرایط ثبت نام اعم از دارا بودن شرایط عمومی و مدارک مورد پذیرش و یا دانشجویان ترم آخر کارشناسی و طلاب سطح 2 حوزه های علمیه که در صورت مرد بودن از یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه نیز برخوردار باشند می توانند بدون توجه به رشته کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول زیر به عنوان دانش پذیر ثبت نام کنند.

گروه علوم انسانی گروه علوم انسانی
کدرشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کدرشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
1001 آب و هوا شناسی گرایش آب  و هوا شناسی محیطی 1042 روان شناسی اسلامی گرایش روانشاسی مثبت گرا
1002 آب و هوا شناسی گرایش تغییر اقلیم 1043 روان شناسی بالینی 
1003 آب و هوا شناسی گرایش سیتوپتیک 1044 روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
1004 آسیب شناسی ورزشی  و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی 1045 روان شناسی تربیتی
1005 آموزش زبان انگلیسی 1046 روان شناسی شخصیت
1006 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1047 روان شناسی عمومی
1007 آموزش و بهسازی منابع انسانی 1048 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
1008 اخلاق گرایش اخلاق اسلامی 1049 روزنامه نگاری
1009 اخلاق گرایش اخلاق کاربردی 1050 زبان شناسی
1010 اخلاق گرایش فلسفه اخلاق 1051 زبان شناسی گرایش اجتماعی
1011 ادبیات عربی 1052 زبان و ادبیات انگلیسی
1012 ادیان و عرفان  1053 زبان وادبیات فارسی
1013 برنامه ریزی آمایش سرزمین 1054 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
1014 برنامه ریزی آموزشی 1055 زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
1015 برنامه ریزی درسی 1056 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری
1016 برنامه ریزی رفاه اجتماعی 1057 ژئومورفولوژی گرایش ؤئومورفولوژی و آمایش محیط
1017 تاریخ گرایش تاریخ اسلام 1058 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
1018 تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی 1059 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
1019 تاریخ گرایش تاریخ تشیع 1060 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
1020 تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1061 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
1021 تاریخ و فلسفه آموزش  و پرورش 1062 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
1022 تحقیقات آموزشی 1063 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
1023 تکنولوژی آموزشی 1064 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1024 جامعه شناسی 1065 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
1025 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی-فضایی 1066 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1026 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی 1067 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
1027 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی 1068 علوم سیاسی
1028 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری 1069 علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی
1029 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری 1070 علوم قرآن و حدیث
1030 جغرافیا و  برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری 1071 فقه و مبانی حقوق اسلامی
1031 جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک 1072 فلسفه دین
1032 جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران 1073 فلسفه و حکمت اسلامی
1033 جمعیت شناسی 1074 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
1034 حسابداری 1075 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1035 حسابرسی 1076 کار آفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
1036 حقوق بین الملل 1077 کار آفرینی گرایش کسب و کار جدید
1037 حقوق جزا و جرم شناسی 1078 کار آفرینی گرایش گردشگری
1038 حقوق خصوصی 1079 مترجمی زبان انگلیسی
1039 حقوق دادرسی اداری 1080 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست 
1040 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی  1081 مدیریت آموزشی
1041 روان شناسی اجتماعی 1082 مدیریت امور شهری
گروه علوم انسانی گروه علوم پایه
کدرشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کدرشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
1083 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 2018 شیمی گرایش شیمی کاربردی
1084 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی 2019 علوم زمین گرایش پترولوژی
1085 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی 2020 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
1086 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی  2021 علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکنونیک)
1087 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی 2022 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
1088 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک 2023 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
1089 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی 2024 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
1090 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی 2025 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
1091 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی 2026 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
1092 مدیریت دولتی گرایش بودجه خط مشی گذاری عمومی 2027 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
1093 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی گروه فنی و مهندسی
1094 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
1095 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه 3001 مهندسی برق گرایش افزاره های میکروو نانو الکترونیک
1096 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی 3002 مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
1097 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی 3003 مهندسی شیمی گرایش پلیمر
1098 مدیریت رسانه 3004 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1099 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات 3005 مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
1100 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 3006 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
1101 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک 3007 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
1102 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش 3008 مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
1103 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی 3009 مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
1104 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی 3010 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
1105 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی 3011 مهندسی عمران گرایش راه وترابری
1106 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی 3012 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
1107 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی ومنابع انسانی 3013 مهندسی عمران گرایش سازه
1108 مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 3014 مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
1109 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره ای تامین 3015 مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
1110 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری 3016 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
1111 مدیریت کسب و کار گرایش مالی 3017 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات(its)
1112 مدیربت مالی 3018 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
1113 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی 3019 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
1116 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی 3020 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی  ورباتیکز
1117 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی 3021 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
1119 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردگشگری ورزشی 3022 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
1120 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی 3023 مهندس مکانیک گرایش طراحی کاربردی
1121 مشاوره گرایش مشاوره خانواده 3024 مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1122 مشاوره گرایش مشاوره شغلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی
1123 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
1124 مطالعات فرهنگی 4001 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
1125 نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی 4002 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
  گروه علوم پایه 4003 بیوتکنولوژی کشاورزی
کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی 4004 توسعه روستایی
2001 آمار ریاضی 4005 علوم دامی گرایش تغذیه دام
2002 آموزش ریاضی 4006 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
2003 بیوشیمی 4007 مهندسی مکانیزا سیون کشاورزی گرایش انرژی
2004 بیوفیزیک   گروه هنر
2005 ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی
2006 ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی 5001 پژوهش هنر
2007 ریاضیات و کاربردها آنالیز 5002 طراحی شهری *
2008 ریاضیات و کاربردها جبر 5003 مهندسی معماری **
2009 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی

امکان ثبت نام در همه رشته ها به صورت غیر مرتبط و بدون توجه به رشته کارشناسی به غیر از رشته های طراحی شهری ومهندسی معماری امکان پذیر است . که این رشته ها در دفترچه فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد با ستاره مشخص شده اند 

 

2010 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
2011 زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
2012 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
2013 زیست شناسی فناوری گرایش میکروبی
2014 ژنتیک
2015 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
2016 شیمی گرایش شیمی آلی
2017 شیمی گرایش شیمی تجزیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاورین ما کد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.

نظرات کاربران