شرایط داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سردفتری

شرایط داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سردفتری

سازمان ثبت اسناد و املاك کشور در نظر دارد در راستاي ماده 3 (قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار) که بر اساس آن ماده 5 (قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح) گردیده است از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید. داوطلبان واجد شرایط می توانند از روز دوشنبه مورخ 09/08/1401 تا روز یکشنبه 15/08/1401 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام به ثبت نام نمایند. متقاضیان الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:

 1. تابعیت جمهوري اسلامی ایران
 2. اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران .
 3. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازي در زمان برگزاري آزمون (براي آقایان).
 4. نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 5. نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستري یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و انتظامی.
 6. متقاضیان در زمان انتصاب به سردفتري اسناد رسمی باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهاي جسمی متناسب و لازم براي انجام امور سردفتري برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر و روان گردان اعتیاد نداشته باشند.
 7. مطابق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید در زمان صدور ابلاغ سردفتري به شغل قضاوت، وکالت دادگستري، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهاي تجاري و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشند.
 8. مطابق ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی حدنصاب سنی متقاضیان باید حداقل 24 سال (متولدین 25/9/1377 (حداکثر 50 سال (متولدین 25/9/1351 )باشند. ایثارگران مشمول بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف می باشند. صفحه 2
 9. مدرك کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاك، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. تذکرمهّم : افراد داراي مدرك تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.
 10. وفق بند 3 ماده 6 (قانون دفاتر اسناد رسمی) داشتن مدرك کارشناسی کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاري.
 11. وفق بند 6 ماده 6 ( قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران) اول با مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاري اول.
 12. داشتن مدرك تحصیلی حوزوي حداقل سطح دو و بالاتر با تایید شوراي عالی حوزه هاي علمیه (براي طلاب شیعه) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شوراي عالی برنامه ریزي مدارس علوم دینی اهل سنت ( براي اهل تسنن) 13-دارا بودن مدرك اجتهاد یا افتاء از مراجع مسلم که صحت صدور آن باید به تایید رئیس قوه قضائیه یا مرجع مورد تایید ایشان برسد.