شرایط و مدارک مورد پذیرش آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

شرایط و مدارک مورد پذیرش آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

متقاضیان با دارا بودن شرایط زیر می توانند مدارک لازم جهت ثبت نام را آماده نموده و ثبت نام خود را انجام دهند، و در زمان برگزاری آزمون با مطالعه مواد و منابع امتحانی در آزمون شرکت کنند. ضمن اینکه می بایست توجه کافی به تذکرات مهم برگزاری آزمون نیز داشته باشند.

شرایط و مدارك لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت:
1- تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران.
2- داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده هاي معتبر (داخلی یا خارجی ) در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی یا معادل حوزوي آن در رشته هاي حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی.
تبصره 1: کسانی که فاقد مدرك کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك بالاتر رشته هاي فوق الذکرهستند در صورت شرکت در آزمون مدرك بالاتر آنان جایگزین مدرك مرتبط کارشناسی نخواهد شد و مورد پذیرش نمی باشد؛ بنابراین از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك کارشناسی عنوان شده خودداري نمایند.
تبصره 2: مدرك معادل حوزوي مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد.
تبصره 3: دارندگان مدارك کارشناسی ناپیوسته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با مدرك کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهاي دروس دوره کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلام را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
تبصره 4: دارندگان مدارك کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، با مدرك کارشناسی
تذکر:  مدارك معادل یا مدارك داراي ارزش استخدامی »داخلی سازمان ها« پذیرفته نمیباشد.
3- داشتن حداقل 24سال تمام شمسی و حداکثر 65سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه وکالت
تبصره 1: شرکت در آزمون براي افرادي که در زمان آزمون شرط سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه  درصورت قبولی در فرایند هاي آزمون و احراز صلاحیت شرط سنی را داشته باشند، بلامانع است.
4- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم براي آقایان.
5- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفري و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.
7- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادي، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکتهاي دولتی، نهادهاي انقلابی، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتري یا دفتریاري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد.
تبصره 1: مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه ها از مقررات شرایط فوق مستثنی میباشد.
8- نداشتن سوء شهرت.
9- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
10- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستري.
تبصره 1: داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره و رتبه در هر دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی میشوند. براي اخذ پروانه وکالت باید شرایط مقرر در ماده 5آئین نامه اجرایی مرکز و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ است و مسئولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود، قبولی در هر یک از مراحل آزمون کتبی یا شفاهی براي شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامههاي مربوطه را نداشته باشند هیچگونه حقی ایجاد نمیکند.
تبصره 2: داوطلبان هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط غیبت از خدمت وظیفه عمومی باشند.