طراحان مد تحت تاثیر اقتصاد فرانسه ی بعد از جنگ جهانی دوم بودند

طراحان مد تحت تاثیر اقتصاد فرانسه ی بعد از جنگ جهانی دوم بودند

بعد از جنگ جهانی دوم، کارخانه های نساجی فرانسه، درگیر جنگ شدند و تولید را در یاری دادن به جنگ به کار گرفتند. کریستین دیور با طراحی دامن های بلندی که به میزان زیادی پارچه نیاز داشت به شروع دوباره ی صنعت نساجی کمک کرد. علاوه بر این، او طرح های فصلی بسیار متفاوتی ارائه داد که بازار لباس زنان و همین طور پول جاری را به دست گرفت. اما ظاهر جدیدی که دیور طراحی کرده بود اگر فقط یک راهبرد تجاری بود، نمی توانست پذیرفته شود. بلکه بیشتر به این خاطر با استقبال رو به رو شد که به طرزی آگاهانه زنانگی را که در طول جنگ قربانی شده بود احیا کرد.

نظرات کاربران