محل آزمون در دورههای فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 نوبت بیست ویکم

محل آزمون در دورههای فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 نوبت بیست ویکم

محل آزمون در دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی (بند 28 تقاضانامه) در استان محل اقامت داوطلب می‌باشد. لذا مقتضی است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 6 دفترچه راهنما و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمایند.