مدارك مورد نیاز ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

مدارك مورد نیاز ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

متقاضیان می بایست علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی،مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون را نیز داشته باشند.
مدارک مورد نیاز آزمون سال 1401 به شرح زیر بوده و متقاضیان ملزم بودن هنگام ثبت نام در درگاه اینترنتی این مدارک را دارا باشن. در صورتیکه در سال 1402 مدارک مورد نیاز با سال 1401 متغیر بود به محض اطلاع رسانی از سایت سازمان سنجش در همین پست اعلام خواهد شد.

1-  تکمیل تقاضانامه اینترنتی
2- پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ 2/000/000 ریال (معادل دویست هزار تومان) بصورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
3- فایل عکس اسکن شده: متقاضی میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را براي ثبتنام اینترنتی آماده نماید.
1-3-عکس 3 × 4که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
2-3-عکس اسکن شده فقط باید با فرمت 
JPGباشد.
3-3-اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 300×400پیکسل و حداقل 200 × 300باشد.
3-4-تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
3-5-حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70کیلو بایت بیشتر باشد.
3-6-حاشیههاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
3-7-تا حد امکان عکس، رنگی و داراي زمینه سفید باشد.

تبصره :1عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره :2درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب میگردد.

این مدارک در تاریخی که توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد می بایست از طریق الکترونیکی جهت ثبت نام ارائه شوند.

یادآوري مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثرا براي متقاضیانی رخ داده است که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام شده است، تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا عکس متقاضی دیگري به جاي عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف فرد متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

نظرات کاربران