مدارک مورد نیاز استخدام حسابدار رسمی بعد از قبولی در آزمون

مدارک مورد نیاز استخدام حسابدار رسمی بعد از قبولی در آزمون

متقاضیان واجد شرایط عمومی ثبت نام با دارا بودن مدارک مورد نیاز ثبت نام می توانند در زمان مقرر در آزمون انتخاب حسابدار رسمی شرکت کنندو بعد از قبولی با دارا مدارک مورد نیاز استخدام حسابدار رسمی خود را برای ورود به بازار کار آماده کنند.

گواهی عدم سوء پيشينه به تاييد مراجع مربوطه .

گواهی حسن عملكرد و سابقه كار حسابرسی حداقل به مدت 7 سال تمام وقت از سازمان حسابرسی يا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران حسب مورد .

گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر .

تاييديه مدرک تحصيلی يا مدارک حرفه ای مربوط از مرجع ذيربط .