مسئولیت مدیر تصفیه در برابر طلبکاران و اموال به جا مانده از شرکت

مسئولیت مدیر تصفیه در برابر طلبکاران و اموال به جا مانده از شرکت

اگر بستانکارانی برای دریافت طلب خویش مراجعه نکنند، مدیر تصفیه مکلف است وجه آن ها را به حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران واریز کند و در آگهی اعلام ختم تصفیه این امر را به اطلاع بستانکاران برساند (ماده 228) در صورتی که پس از ختم تصفیه بستانکارانی پیدا شوند که در زمان متقضی مراجعه نکرده و مدیر تصفیه هم از وجود آن ها خبری نداشته و مرتکب تقصیری نیز نشده باشد، مسئولیتی متوجه مدیر تصفیه نیست، همچنین اگر پس از ختم تصفیه، دارایی یا مطالباتی به نفع شرکت پیدا شود به نظر می رسد که در حکم اموال بلاصاحب است مگر اینکه یکی از شرکا یا ذینفعان در دادگاه طرح دعوی کرده و با ادعای این مطلب که عملیات تصفیه به درستی انجام نشده است تقاضای ابطال ختم تصفیه را نماید تا آن مال هم بین شرکا تقسیم گردد.