مسئولیت ناشی از حوادث حین کار

مسئولیت ناشی از حوادث حین کار

کارگر می تواند جهت جبران خسارات ناشی از حوادث کار به تامین اجتماعی مراجعه نماید ولی دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی، مانع رجوع کارگر به مقصر حادثه جهت دریافت دیه نیست، بنابراین اگر کارفرما مقصر حادثه شناخته شود کارگر علاوه بر دریافت حمایت های تامین اجتماعی، مستحق دریافت دیه از کارفرما است و در فرض اخیر، سازمان نیز می تواند هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را که به کارگر پرداخته است از کارفرما وصول نماید (ماده 66 قانون سازمان تامین اجتماعی) البته در صورتیکه مقصر، ده سال مستمری موضوع ماده اخیر را به سازمان پرداخت نماید، از تعهد تاخیر بری الذمه می شود (تبصره 1 ماده 66 قانون سازمان تامین اجتماعی) گفتنی است که کارفرمایان می توانند مسئولیت خود در خصوص پرداخت دیه به کارگر آسیب دیده در حین کار که ناشی از تقصیر کارفرما باشد را بیمه نمایند که به آن بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارگران می گویند، گفتنی است در صورت بروز حادثه برای کارگران، کارفرما باید حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش حادثه را به شعب تامین اجتماعی ارسال نماید.