مفهوم گذار ونقش آن در ایجاد حس آرامش در فضاهای مسکونی و ارائه احکام طراحی در خانه های امروزینمونه موردی خانه های کاشان

مفهوم گذار ونقش آن در ایجاد حس آرامش در فضاهای مسکونی و ارائه احکام طراحی در خانه های امروزینمونه موردی خانه های کاشان

هنر پدیده ای است که مستقیما برروح وروان بشر تاثیر گذار است.معماری در غالب یکی از کاملترین و در برگیرنده ترین هنرها، با پدید آوردن فضا، تردیدی باقی نمی گذارد که تاثیر انکار نا پذیری بر زندگی و روح انسان دارد. درموضوع ادراک فضا از نظر تاثیرگذاری بر دریافتهای روانی انسان منظور از فضا، فضای کیفی یا مراتب معنوی فضاست. از آنجایی که ساختن یک مسکن پدیده ای فرهنگی است، شکل مسکن و سازمان و نظم فضایی آن، شدیدا متاثر از مبانی فکری ایرانی، یک معماری مفهومی است. و همچنین واقعیت مهمی که در حین مطالعه تاریخ زندگانی انسان از همان ابتدای خلقت تا به امروز شاهد آن بوده ایم آن است که تمام تلاش انسان ها حرکت برای دستیابی به "آرامش و آسودگی" است. یکی از پارامترهایی که باعث ایجادحس آرامش  می شودسلسله مراتب و گذار است.در تعریف لغوی گذار به معانی عبور، گذشتن، طی کردن، ترک کردن، رها کردن، نایده گرفتن، بخشیدن، محول کردن، گذاشتن کاری به کسی، واگذاشتن و گذر و راه می رسیم. این گستردگی معنایی " مفهوم گذار" نشان می دهد که گذار یک تعریف واحد ندارد و چون یک مفهوم است خود اثر به وجود آورنده گذار می شود. مانند یک کلمه که درجمله معنا می شود. در معماری ریز فضاها و دسترسی ها، گذار را تعریف می کنند؛ و این مفهوم است که آرامش را القاء می کند. در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل ریز فضاها ، به الگویی نوین از این مفهوم در کالبد بناهای مدرن باشیم.

نظرات کاربران