مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

برابر ضوابط در دوره ي دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانشپذيران تعلق نميگيرد، لذا متقاضيان مورد علاقمند بـه تحصـيل در دوره هـاي فراگيـر دانشـگاه پيام نورو فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت اول) علاوه بر شرایط ثبت نام و  پذیرش و دارا بودن مدارک تحصیلی مورد نیاز برای پذیرش در صورت دارا بودن يكي از شرايط زیر مجاز به شـركت در آزمـون سراسري دوره دانشپذيري كارشناسي ارشد ناپيوسته فراگير ميباشند و لازم است به هنگام قبولي قطعي و ثبت نام آن را به مركز محل تحصيل خود ارائه دهند.

کد وضعیت

شرح وضعیت نظام وظیفه


1

کارت پایان خدمت هوشمند.


2

کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثار گران،موارد خاص و...)


3

متولدین سال 1352 و قبل از آن، مشروط بر آنکه تغییر سن نداده باشند.


4

مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (در سنوات مجاز تحصیلی) دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت ( که زمان پذیرش و ثبت نام قطعی دانشجویی ایشان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد). تبصره: این متقاضیان (در دوره دانش پذیری) در صورتی که تاریخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولی و شروع به تحصیل در دانشگاه باشد، در صورت عدم تمدید اعزام موظفند در موعد مقرر (مندرج در برگ اعزام) توسط ناجا به خدمت وظیفه عمومی اعزام و پس از قبولی در آزمون دانش پذیری در هنگام تبدیل وضعیت به دانشجویی به شرط نداشتن غیبت سربازی در سر رسید تاریخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعه به مرکز محل تحصیل خود تقاضای ترخیص و صدور معافیت تحصیلی نمایند.


5

دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ 1401/06/31 در سقف سنوات مجاز تحصیلی (برابر تبصره 1و2 ماده 33 قانون وظیفه عمومی ) دانش آموخته می شود. (فاقد غیبت سربازی).

  • تبصره: پذیرفته شده ای که بعد از قبولی قطعی در آزمون - هنگام ثبت نام و تبدیل وضعیت به دانشجویی د ردانشگاه- مدت یکسال ازتاریخ دانش آموختگی وی در دوره کارشناسی سپری نشده باشد نیاز ی به ارائه ی برگ اعزام به خدمت ندارد.

6

دانش آموخته مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تازمان پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد.


7

کارکنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها( دانش آموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد)- با ارائه گواهی اشتغال به خدمت مبنی بر «تعهد خدمت و معافیت از انجام خدمت سربازی پس از انجام مدت تعهد» و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.


8

کارکنان پایور و شاغل در نیروهای مسلح- با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و حکم کارگزینی و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.


9

طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر (در صورت تایید شورای مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان، خراسان) تبصره 1: این متقاضیان که قصد ادامه تحصیل به موازات آن در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند پس از قبولی در آزمون با ارائه تصویری از همان معافیت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل از حوزه علمیه در هر نیم سال تحصیلی می توانند در سنوات مجاز از تاریخ شروع به تحصیل رشته اول ادامه تحصیل دهند. تبصره 2: بدیهی است هر موقع حوزه علمیه، معافیت تحصیلی دانشجو و طلبه ای را خاتمه یافته اعلام نماید، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان و ظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی است.

10
  • مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی، کفالت و...) در مدت اعتبار آن. 

این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند  و بایستی در خواست معافیت تحصیلی نموده و  درصورت داشتن شرایط مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی شهرستان محل تحصیل صادر خواهدشد.

ارائه ی کارت معافیت دائم در هنگام ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویی و یا معافیت تحصیلی پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، الزامی است.


11

کارکنان وظیفه (لیسانس) اعزامی شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نیروهای مسلح وسایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعزام- با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و تصویر برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات مقطع قبلی صادره به ناجا.

  • تبصره: این متقاضیان پس از قبولی در آزمون دانش پذیری در صورت داشتن غیبت قبل از اعزام ویا اخراجی قبلی در این مقطع باشند، ترخیص نخواهندشد.

12

دانشجوی انصرافی دانشگاه ها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه( موضوع تبصره 1 ماده 33) انصراف داده؛ به شرط اینکه از تاریخ انصراف در رشته قبلی تازمان پذیرش در رشته و دانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.

  • تبصره: دانشجویانی که در سن مشمولیت از تاریخ 90/8/22 به بعد از امتیاز یک بار انصراف تحصیل استفاده نکرده باشند در غیر اینصورت مجاز به شرکت در دوره و آزمون نیستند.

توجه: درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده در صورت عدم غیبت اولیه، بعد از قبولی قطعی در آزمون دانش پذیری (از زمان تبدیلی وضعیت از دانش پذیری به دانشجویی و شروع به تحصیل) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسبه می گردد. و هیچ خدماتی به مشمولان که دانش پذیر می باشند، تعلق نخواهد گرفت.

توجه: مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان در خواست و صادر نخواهد شد.

توجه:دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاه ها و یا ترک تحصیل تا پایان خدمت دوره ضرورت ویا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.

توجه: سقف سنوات تحصیلی  در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی حداکثر 3 سال می باشد. در صورت عدم موفقیت در اتمام واحدهای دوره، طبق تبصره 2 ماده 33 قانون، با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و احراز سایر شرایط پس از اعلام مراتب دانشجویی که حداکثر در مدت مذکور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهند بود.

توجه: طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب هیاًت محترم وزیران، دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی(سنوات اولیه + ارفاقی که تواًم با اخذ مجوز از وظیفه عمومی بوده) موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم می گردند.

توجه: دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها می بایست جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس +10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت مجاز به تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاورین ما کد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.

نظرات کاربران