مواد و منابع آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

مواد و منابع آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

مواد و منابع آزمون برای متقاضیان واجد شرایط عمومی و دارای مدارک مورد نیاز ثبت نام به شرح زیر اعلام گردیده است:

1ـ ادبیات فارسی (با ضریب2)
2ـ عربی (با ضریب 1)
3ـ احکام شرعی(با ضریب 2)
4ـ اطلاعات عمومی(با ضریب 1)
5ـ حقوق ثبت (شامل آییننامه ها، قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامه هاي ثبتی)  ( با ضریب 3)
6ـ حقوق مدنی ( به جز مباحث نکاح و طلاق) ( با ضریب 3)
7ـ حقوق جزا  ( جزاي عمومی و اختصاصی)  (با ضریب 2)
8ـ حقوق تجارت ( با ضریب2)
9ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و آییننامه مربوطه  (با ضریب 3)

* آزمون نمره منفی دارد.

لازم به توضیح است براساس مفاد ماده 3قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70 درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1 درصد) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاك کشور معرفی می شوند.
 

نظرات کاربران