مواد و منابع امتحانی آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

مواد و منابع امتحانی آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

مواد و منابع امتحانی آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

متقاضیان دارای شرایط ثبت نام می توانند با دانستن مواد و منابع امتحانی خود را برای شرکت در آزمون آماده سازند و در زمان مقرر با توجه به تذکرات مهم برگزاری در آزمون شرکت کنند.

مواد و منابع امتحانی آزمون وکالت به شرح زیر است:

 ردیف   نام دروس   ضریب 
1  حقوق مدنی  2
2  آئین دادرسی مدنی  2
3  حقوق تجارت  2
4  حقوق جزاي عمومی و اختصاصی  2
5  آئین دادرسی کیفري  2
6  فقه  2
7  حقوق ثبت  1
8  حقوق اساسی  2

 

  • آزمون از قوانین و مقررات زیر با آخرین اصلاحات و همچنین آراء وحدت رویه مرتبط با آنها خواهد بود.
  • آیین دادرسی مدنی
1- قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379با اصلاحات بعدي.
2- قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356با اصلاحات بعدي.
3- قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال .1394
4- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال .1392
5- قانون حمایت خانواده مصوب سال .1391
6- قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال .1394
7- آیین نامه اجرایی ماده 187قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال .
  • آیین دادرسی کیفري
1- قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال .1392
2- آیین نامه اجراي احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال .1398
  • حقوق تجارت
1- قانون تجارت مصوب سال .1311

2- لایحه قانونی اصلاح موادی ازتجارت مصوب سال 1347.

3- قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی.

4- قانون صدورچک مصوب سال 1398.

5- قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1317.

  • حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
1-  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (مطابق با اصلاحات اخیر)  به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال . 1375
2- قانون کاهش مجازات ( حبس تعزیري )مصوب .1399
3- قانون جرایم رایانه اي مصوب سال .1388
4- قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386با اصلاحات بعدي.
5- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب سال 1369با اصلاحات بعدي.
6- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال .1367
  • فقه
سوالات فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود:
1- کتاب الوکاله
2- کتاب القضاء
3- کتاب الشهادات
4- کتاب الاقرار
5- کتاب الایمان
  • حقوق ثبت
1- قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310با اصلاحات بعدي.
2- قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال .1357
3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب .1390
4- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب .
  • حقوق مدنی
1- قانون مدنی مصوب سال .1307
2- قانون امور حسبی مصوب سال 1319با اصلاحات بعدي.
3- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال .1339
4- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال .1356
5- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال .1376
6- قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343با اصلاحات بعدي.
7- قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال .1389
8- قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب .1395 سال
  • حقوق اساسی
1- قانون اساسی به همراه نظریات تفسیري و مشورتی شوراي نگهبان

 

نظرات کاربران