نحوه ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

نحوه ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

1- کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت در صورت داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه باید از تاریخ 1401/01/20 لغایت 1401/01/26با مراجعه به درگاه اینترنتی ثبت نام آزمون به نشانیwww.azmoon.org ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیري ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداري نمایند. ضمناً یادآور میشود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی میباشد و داوطلبان لازم است از طریق درگاه اینترنتی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول میباشد.
2- متقاضیان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً یک استان )با اولویت داوطلبان بومی( جهت حوزه قضایی محل خدمت را دارا می باشند.
3- پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی
:
متقاضیان واجد شرایط لازم است نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ (3/000/000ریال)  به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت هاي بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.
تذکر: متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند. به ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

متقاضیان پس از ثبت نام می توانندبا دانستن منابع و مواد امتحانی خود را برای شرکت در آزمون در زمان مقرر آماده سازند. ضمن اینکه می بایست توجه کافی به تذکرات مهم برگزاری آزمون نیز داشته باشند.

نظرات کاربران