نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر و تبدیل وضعیت

نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر و تبدیل وضعیت
1. نمره نهایی لازم برای قبولی براساس تاثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تاثیر 20 درصدی میانگین معدل مدرک کارشناسی می باشد. براساس مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 1397/11/06، کسب نمره علمی مثبت (بیشتر از صفر) برای پذیرش در هر کد رشته محل الزامی است. 2. میانگین معدل مدرک کارشناسی برای متقاضیانی که دانش آموخته دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می باشد. ضمنا معدل مدرک مقطع کارشناسی (میانگین معدل کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته) تراز خواهد شد. 3. دانشجویان سال آخر می بایست میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده خود را تا تاریخ 1400/11/30 در محل مربوط در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اعلام نمایند. تبصره: ایندسته از متقاضیان باید حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 (حداکثر 1401/06/31) به طور قطع در مقطع کارشناسی دانش آموخته شوند. ضمنا متقاضیانی که تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون (1401/04/21 لغایت 1401/04/23) در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شوند، می بایست معدل کارشناسی خود را در مرحله دریافت کارت شرکت در آزمون (1401/04/21 لغایت 1401/04/23) در قسمت مربوط به ویرایش اطلاعات ثبت نامی درج نمایند. 4. تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط مندرج در بند 3 این دفترچه (شرایط ثبت نام و پذیرش) و شرایط زیر است. 4-1- شرکت در آزمون های پایان دوره دانش پذیری مشتمل بر 6 تا 10 واحد درسی. 4-2- کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل های انتخابی.