وضعیت مناطق آزاد ویژه اقتصادی و پارک علم و فناوری

وضعیت مناطق آزاد ویژه اقتصادی و پارک علم و فناوری

مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات اشتغال مناطق آزاد مصوب 1372 هستند قانون اخیر در مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری نیز اجرا می شود بنابراین دو منطقه اخیر نیز از مزیت معافیت از اجرای قانون کار مصوب 1369 بهره مند هستند مهم ترین ویژگی مقررات کار در منطقه آزاد تاکید بر توافقی بودن مفاد قرارداد کار و کاهش مقررات آمره و اجباری است که در قانون کار آمده است. با وجود این، در قانون اشتغال مناطق آزاد هم، پرداخت حداقل حقوق مصوب وزارت کار الزامی است (ماده 26) متاسفانه با صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در صورت سکوت مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد، باید به قانون کار، به عنوان قانون علم و مادر مراجعه نمود، بسیاری از مزایای مقررات اشتغال در مناطق آزاد از بین رفت. به عنوان مثال تا پیش از صدور این رای، نظر غالب بر این بود که ادعای سنوات یا عیدی و پاداش اختیاری و تابع توافق است ولی پس از صدور این رای که در حکم قانون تلقی می شود این تفسیر پذیرفته شد که سنوات و عیدی و پاداش در این مناطق هم اجباری است. بنابراین حتی اشخاصی که از بدو تاسیس این مناطق مشغول به کار بوده اند (سال 1372) می توانند سنوات خود از آن سال تا خاتمه کار را از کارفرما مطالبه نمایند!