چه حالتی بهترین صورت طرح را نشان می دهد

چه حالتی بهترین صورت طرح را نشان می دهد

هنگام تصمیم گیری روی حالت مدل (ژست) باید طرح اولیه و جزئیات مرتبط را در نظر بگیرید. انتخاب حالت اشتباه می تواند به نمایش درآوردن طراحی را با مشکل مواجه و مشتری مورد نظرش گمراه کند.

فرد در حالت ایستاده: برای نشان دادن دامن تنگ و پیراهن از این حالت استفاده کنید. برای اینکه دست ها در یک ردیف نباشند، یکی از آنها را روی کفل قرار دهید تا اساس لباس را بهتر نشان دهد. بی حرکت بودناندام در این حالت، برای لباس های افتان مناسب نخواهد بود چرا که بی روح و سست جلوه می کند.

اندام پویا/ در حال راه رفتن: برای پارچه ها و لباس های افتان، همین طور لباس های راحتی ورزشی مناسب است. به جزئیات دقت کنید: یک دامن مدادی روی اندامی با پاهای اریب از هم جدا، دامن هشتی شکل را تداعی می کند.

اندام در حالت نیم رخ: بیشترین تاثیرگذاری را در نمایش طرح های داراماتیک، از جمله کت سوینگ روی دامن مدادی دارد و برای نمایش جزئیات حالت طرفین بدن مناسب است.

اندام از نمای پشت: تنها برای نشان دادن جزئیات پشت از این حالت استفاده کنید.

نظرات کاربران