کارهایی که نباید در تصویرگری انجام داد

کارهایی که نباید در تصویرگری انجام داد

در مورد نور خلاقیت به خرج دهید. هنگامی که فرد در حالت نیم رخ یا سه رخ قرار دارد، منبع نور باید در بالای سمت چپ یا راست او قرار داده شود. اگر فرد به گونه ای قرار گیرد که از منبع نور دور باشد در صورتش سایه هایی مزاحم نمایان خواهد شد. سایه ها باید زیر چانه، زیر سینه، دور بدن و پشت آرنج یا پای دورتر از بیننده بیفتد.

در سایه ها افراط نکنید. اجرای منسوجات به وسیله ی یک استاد کار، ممکن است به زیبایی با سایه های سنگین نمایش داده شود. اما اجرای مد، کلی و گزین شده باشد.

بیش از حد گنگ بیان نکنید. طرح مد باید با مشتری ارتباط برقرار کند، از چهره های ساده استفاده کنید تا همیشه بتوانید از آنها بهره برید.

بیش از حد از خطوط استفاده نکنید. به کاربردن خط های بسیار زیاد در طرح، خاصیتی همچون کتاب های رنگ آمیزی ایجاد می کند. با استفاده از خطوط اندک می توانید بر جزئیات تاکید کنید.

در مورد تقسیم بندی ها بی توجه نباشید. بسیاری از تصویرگری هایی که برای یک لباس یا مجموعه صورت می گیرد. ممکن است زمانی در استودیو یا دفتر طراحی به کار آیند. الگو کاران و خیاطان گاهی از یک کروکی یا گسترده به عنوان راهنمای کار استفاده کنند. گل دوزی کاران از بزرگ نمایی ها برای مشخص کردن محل قرار گیری تکه ها استفاده می کنند. یک مدیر تولید ممکن است از اسکیس برای تخمین هزینه ها بهره برد. در هر تصویرگری، یکپارچگی قسمت ها در ارتباط با یکدیگر و با کل اثر باید حفظ شود.