موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان


مهارت آفرینی ، کار آفرینی ، ارزش آفرینی

قوانین و مقررات انضباطی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان


‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان
جمهوری اسلامی
(‌مصوب سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 74.4.20 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌ماده 1 - تعاریف:
‌الف - منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌های
آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی است که طبق‌مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش
عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرک رسمی بالاتر از دیپلم (‌ولو به عنوان
معادل) صادر می‌کنند که در‌این آیین‌نامه به آنها "‌دانشگاه" اطلاق می‌شود.
ب - دانشجوی داخل: هر فردی است که در یکی از دانشگاه‌ها به صورت حضوری یا غیر
حضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آیین‌نامه به‌آن "‌دانشجو" اطلاق
می‌شود.
ج - دانشجوی وابسته: به فردی که به عنوان دانشجوی بورسیه یا ارزبگیر در یکی از
دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کند، گفته می‌شود.
‌د - دانشجوی خارجی: به دانشجوی تبعه کشورهای خارجی گفته می‌شود که در دانشگاه
جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کند.
ه - زمان تحصیل: با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهی
موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی می‌شود.
‌ماده 2 - کلیات:
‌با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت
اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی‌دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در
طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل
که خلاف‌شئون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد،
خودداری کند.
‌در غیر این صورت بر اساس مفاد این آیین‌نامه با وی برخورد می‌شود.
‌ماده 3 - ترکیب اعضاء کمیته انضباطی بدوی دانشگاه و چگونگی انتخاب آنها:
1 - معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته انضباطی بدوی.
2 - مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام‌الاختیار
ایشان در صورت وجود دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
3 - یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه.
4 - دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه.
5 - دبیر کمیته انضباطی بدوی با انتخاب رییس کمیته بدوی بدون داشتن حق رأی.
‌تبصره 1 - دو دانشجوی عضو کمیته انضباطی دانشگاه باید واجد این شرایط باشند:
1 - حداقل نیمه اول دوره کارشناسی را به پایان رسانده باشند (‌مؤسساتی که فقط دوره
کاردانی را دارند دانشجویان عضو کمیته انضباطی آنها باید وارد‌نیمه دوم دوره
کاردانی شده باشند) و ضمناً دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری، مشروط بر آن که
تحصیلات دوره کارشناسی خود را در داخل‌کشور به پایان رسانده باشند از این ماده
مستثنی هستند.
2 - از حیث درسی و اخلاقی جزو دانشجویان خوب دانشگاه باشند.
‌تبصره 2 - کلیه اعضاء کمیته انضباطی دانشگاه باید به تقوی و تعهد و استقلال نظر
شهرت داشته و متأهل و فاقد سوء سابقه باشند.
‌تبصره 3 - اعضاء بندهای 3 و 4 به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است و ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه‌جلسه متوالی یا 6 جلسه
متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی
دانشگاه را به مدت بیش از 3 ماه‌نداشته باشند یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رییس
دانشگاه می‌تواند به عزل آنها و انتخاب فرد جدید اقدام کند. تشخیص موجه یا غیر
موجه بودن‌غیبت اعضاء به عهده رییس کمیته است.
‌تبصره 4 - رییس کمیته می‌تواند بنا به صلاحدید از افراد مطلع برای شرکت در جلسات
کمیته بدون داشتن حق رأی دعوت کند.
‌تبصره 5 - جلسات کمیته با حضور رییس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأی تشکیل می‌شود
و مصوبات آن با سه رأی موافق قابل اجراء است.
‌تبصره 6 - احکام کمیته انضباطی بدوی دانشگاه با امضاء رییس کمیته بدوی و احکام
کمیته انضباطی تجدید نظر با امضاء دبیر کمیته انضباطی تجدید‌نظر دانشگاه ابلاغ
می‌شود.
‌ماده 4 - ترکیب اعضاء کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه:
1 - رییس دانشگاه به عنوان رییس کمیته تجدید نظر.
2 - مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه:
3 - معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر.
‌ماده 5 - ترکیب اعضاء کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان:
1 - معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزشی عالی به عنوان رییس کمیته.
2 - مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاه‌ها به انتخاب شورای
مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و با حکم‌رییس شورای مرکزی
نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
3 - یک نفر حقوقدان به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
4 - سرپرست کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته.
5 - یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
6 - یک نفر دانشجو از میان اعضاء کمیته انضباطی دانشگاه‌ها با انتخاب و صدور حکم
از سوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
7 - معاون دانشجویی یکی از دانشگاه‌ها بنا به دعوت دبیر کمیته مرکزی.
‌تبصره 1 - مدت عضویت اعضاء منتخب 3 سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
‌تبصره 2 - جلسات کمیته مرکزی انضباطی با حضور 4 نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه
با 3 رأی موافق لازم‌الاجراء است.
‌تبصره 3 - کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان از نظر تشکیلاتی به وزارت فرهنگ و آموزش
عالی وابسته است و تحت نظر شورای عالی انقلاب‌فرهنگی فعالیت می‌کند.
‌تبصره 4 - رییس کمیته می‌تواند بنا به تشخیص و ضرورت امر از افراد مطلع برای شرکت
در جلسه کمیته بدون داشتن حق رأی دعوت کند.
‌تبصره 5 - احکام کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان با امضاء دبیر کمیته مرکزی ابلاغ
می‌شود.
‌ماده 6 - حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی
انضباطی:
‌الف - رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان (‌از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و
جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل).
ب - رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری مانند:
.1ب - تقلب در امتحان.
.2ب - فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان.
.3ب - ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا
مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود.
.4ب - ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال.
ج - تخلفات سیاسی:
.1ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا
گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.
.2ج - عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی
به نفع آنها.