لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
99 دبیر حکمت و معارف اسلامی منابع تخصصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 40 ساعت 60,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
98 دبیر زبان و ادبیات فارسی منابع تخصصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 40 ساعت 60,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
97 دبیر ریاضی پکیج جامع ​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 120 ساعت 110,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
96 دبیر مطالعات اجتماعی پکیج جامع ​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 120 ساعت 110,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
95 دبیر حکمت و معارف اسلامی پکیج جامع ​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 120 ساعت 110,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
94 دبیر زبان و ادبیات فارسی پکیج جامع ​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 120 ساعت 110,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
93 آموزگار ابتدایی پکیج جامع بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 120 ساعت 90,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
92 آموزگار ابتدایی پکیج عمومی ​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 40 ساعت 20,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
91 آموزگار ابتدایی پکیج تخصصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 40 ساعت 40,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
90 آموزگار ابتدایی پکیج عمومی و اختصاصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 80 ساعت 50,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام