تذکرات خیلی مهم در خصوص آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

تذکرات خیلی مهم در خصوص آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاك کشور در نظر دارد در راستاي ماده (3) قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار که براساس آن ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح گردیده است از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید . 

متقاضیان شرکت در این آزمون  با دارا بودن شرایط عمومی برای ثبت نام در این آزمون و همچنین دارا ابودن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این آزمون می توانند در تاریخ مشخص شده که به محض اطلاع رسانی از طریق همین سایت اعلام خواهد شد اقدام کنند.

تذکرات مهم برای شرکت در این آزمون به شرح زیر است:

1-  ایثارگران (جانبازان) حداقل (10 درصد) آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد(25 درصد) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروري است. گواهی مربوطه و کارت ایثارگري را از مراجع ذیصلاح حسب مورد (بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی) تا قبل از برگزاري آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگري خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاك کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.

2- ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی براي متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحیتداوطلب براي تصدي سردفتري اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاك کشور خواهد بود.

3- صدور ابلاغ سردفتري منوط به طی دوره کارآموزي و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.

4- چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارك ارسالی از سوي داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد
.